Vuokratyöopas

Aihelista

Käyttäjäyrityksen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedonsaamiseen

 

Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeus vuokratyöstä perustuu muun muassa

  • yhteistoiminasta yrityksissä annettuun lakiin (334/2007, yhteistoimintalaki)
  • tilaajavastuulakiin (1233/2006)
  • lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin (447/2016) ja
  • ulkomaalaislakiin (301/2004)
  • työehtosopimuksiin

Yhteistoimintalaki

Vuokratyövoiman käytön periaatteista ja henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeudesta säädetään yhteistoimintalain 17 §:ssä (yhteistoimintaopas.fi)

Tilaajavastuulaki

Käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on tilaajavastuulain mukaan oikeus

  • hoitaa vuokratyöntekijän työsuhteeseen liittyviä asioita ja saada vuokrayritykseltä vuokratyöntekijän palkkaan tai työsuhteeseen liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi tarpeelliset tiedot.

Tilaajavastuulain perusteluissa ei ole tarkemmin yksilöity, mitä tarkoitetaan tarpeellisilla tiedoilla. Asiayhteydestä voidaan kuitenkin päätellä, että henkilöstön edustajalla on oikeus saada kaikki ne tiedot, jotka hän tarvitsee erimielisyyden selvittämiseksi. Näitä tietoja ovat esimerkiksi palkan ja työaikojen määräytymisperusteet. Jos vuokratyöntekijän työsopimus on määräaikainen, käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä on oikeus saada vuokratyöntekijän työnantajalta tiedot vuokrayrityksen työvoiman tarpeesta.

Sen sijaan oikeutta saada tietoja vuokratyöntekijän työnantajan ja käyttäjäyrityksen välisestä asiakassopimuksesta ei ole.

Tietojen saamisen edellytyksenä on tilaajavastuulain mukaan vuokratyöntekijän valtuutus. Valtuutus voi olla kirjallinen tai suullinen. Käyttäjäyrityksen luottamusmies ei kuitenkaan tarvitse erillistä valtuutusta silloin, kun vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan ja luottamusmies selvittää, onko työehtosopimusta noudatettu. Tietojen saaminen tai erimielisyyden selvittely ei työtuomioistuimen mukaan edellytä asianomaisen työntekijän suostumusta, koska kysymys on viime kädessä työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen etujen valvomisesta (TT 2006-62). Vaikka työtuomioistuimen tapaus ei koskenut vuokratyötä, periaatetta on sovellettava myös vuokratyöhön.

  • saada käyttäjäyritykseltä selvitys vuokratyön käytön syistä sekä käytettävän työvoiman määrästä, vuokrayrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus. Jos vuokratyöntekijän työsuhteessa ei ole noudatettava mitään työehtosopimusta, käyttäjäyrityksen on kerrottava henkilöstön edustajalle keskeiset työehdot.

Vuokratyön käytön syillä tarkoitetaan tilaajavastuulain perustelujen (HE 152/2012 vp.) mukaan esimerkiksi vuokratyöntekijän käyttämistä sijaisena käyttäjäyrityksen oman työntekijän poissaolon aikana tai tarvetta saada lisätyövoimaa ruuhkahuipun ajaksi tai muuta syytä vuokratyön käytölle. Työnantaja voi perustella vuokratyön käyttöä myös työehtosopimusmääräyksillä. Käyttäjäyrityksen luottamusmiehen on aina syytä tarkistaa, että työehtosopimus oikeuttaa käyttämään vuokratyötä ja että työehtosopimuksen edellytykset vuokratyön käyttämiseen täyttyvät.

Jos vuokratyövoiman käyttöä ei ole rajoitettu työehtosopimuksessa, vuokratyövoiman käyttö voi tilaajavastuulain perustelujen (HE 152/2012 vp.) mukaan perustua esimerkiksi arvioituun kustannussäästöön, haluun käyttää vuokratyöntekijää oman työntekijän palkkaamisen sijasta rekrytointiprosessista vapautumiseksi tai johonkin muuhun syyhyn. Syitä arvioitaessa on hyvä muistaa, että jos vuokratyöntekijään sovelletaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta, vuokratyöntekijä tulee aina omaa työntekijää kalliimmaksi.

Lähetetyistä työntekijöistä annettu laki

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on Suomen ulkopuolelle sijoittuneen työnantajan palveluksessa ja joka tavallisesti tekee työtään muualla kuin Suomessa, mutta joka lähetetään tänne rajoitetuksi ajaksi töihin.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaan. Lähetetty työntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä.

Lähetetyn vuokratyöntekijän vähimmäispalkka määräytyy samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden, ellei vuokratyöntekijään sovelleta ulkomaan lakia (ks. Vuokratyössä noudatettavat palkkaehdot ja muut työsuhteen ehdot).

Tilaajayrityksen (= yritys, joka ostaa palvelun lähettävältä yritykseltä) luottamusmiehellä on lähetetyn vuokratyöntekijän valtuuttamana oikeus saada vuokratyöntekijän lähettäneeltä yritykseltä tiedot vuokratyöntekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista. Valtuutus ei lain esitöiden (HE 39/2016 vp.) mukaan tarkoita erityisen valtakirjan antamista, vaan riittävää on luottamusmiehen lähettävälle yritykselle antama selvitys siitä, että lähetetty vuokratyöntekijä on kääntynyt hänen puoleensa. Tarvittaessa luottamusmiehen on kuitenkin pystyttävä antamaan lähetetyn työntekijän tahdosta riittävä selvitys. Työehdoilla tarkoitetaan työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja keskeisiä työehtoja (ks. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena). Luottamusmiehellä on tiedonsaantioikeus vain, jos lähettäminen kestää yli kymmenen työpäivää. Luottamusmiehellä on kuitenkin aina oikeus valvoa, että työehtosopimusta noudatetaan (ks. TT 2006–62).

Työsuojeluviranomainen voi sakon uhalla edellyttää, että lähettävä yritys antaa kyseiset tiedot,

Ulkomaalaislaki

Työnantaja, joka palkkaa muun kuin Euroopan unionin kansalaisen tai heihin verrattavan tai heidän perheenjäsenensä on ulkomaalaislain mukaan viivytyksettä ilmoitettava työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee Suomessa toimivaa pääurakoitsijaa tai pääteettäjää silloin, kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä on vuokratyöntekijä.

Muuta henkilöstön edustajien muistettavaa

Lisäksi käyttäjäyrityksen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on syytä varmistaa myös, että

Omien ja vuokratyöntekijöiden etujen valvomiseksi on tärkeää, että yritykseen tuleville vuokratyöntekijöille tarjotaan ammattiliiton jäsenyyttä ja että heitä ei jätetä ulkopuolelle.

Katso tilaajavastuulain selvityksistä http://www.yhteistoimintaopas.fi/.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon