Omien työntekijöiden vaihtaminen vuokrattuihin ja lisätyön tarjoamisvelvollisuus

 

Omia työntekijöitä ei saa vaihtaa vuokrattuihin

Työnantajan oikeudesta vaihtaa omia työntekijöitä vuokrattuihin on kahdenlaista oikeuskäytäntöä.

Työtuomioistuimen mukaan on sallittua irtisanoa omia työntekijöitä ja siirtyä käyttämään vuokrattuja (TT 2007–103, TT 2006–65 ja TT 2006–64). Työnantajalla on kuitenkin oltava taloudelliset ja tuotannolliset syyt omien irtisanomiseen. Tuomiot ovat äänestyspäätöksiä.

Vaasan hovioikeus on päätynyt toisenlaiseen lopputulokseen (VHO 15.10.2007 nro 1300). Työnantaja on hyväksynyt lopputuloksen eikä ole hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Myös korkein oikeus on vanhan työsopimuslain (320/1970) aikana antamassaan ratkaisussa ollut samaa mieltä kuin hovioikeus (KKO 16.3.1999 S 96/1027). Omien vaihtaminen vuokratyöntekijöihin ei ole sallittua. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on nimenomaisesti sovittu, että ensin luovutaan
vuokratyöntekijöistä ja sitten vasta irtisanotaan ja lomautetaan omia työntekijöitä.

Vaikka edellä mainittu korkeimman oikeuden tuomio koskee vanhan työsopimuslain tulkintaa, sillä on merkitystä, sillä irtisanomissuojaa ei nykyisin voimassa olevan työsopimuslain esitöiden mukaan ole ollut tarkoitus muuttaa (HE 157/2000, 102). Uuden työsopimuslain säännös vastaa siis vanhan lain vastaavaa säännöstä, vaikka pykälän sanamuotoa onkin muutettu. Nykyisin voimassa olevan työsopimuslain ajalta korkeimman oikeuden ratkaisua ei (vielä) ole.

Työnantajan oikeus siirtyä käyttämään vuokratyövoimaa on kyseenalainen, jos omia työntekijöitä on irtisanottu sen takia, ettei palkkaa ole varaa maksaa tai ettei töitä ole. Vuokratyöntekijän palkkakustannuksethan ovat suuremmat kuin oman työntekijän – tai ainakin niiden pitäisi olla, jos lakia ja työehtosopimusta noudatetaan. Tämän vuoksi niin kauan kuin asiasta ei ole lopullista tuomiota, on perusteltua lähteä siitä, että omien työntekijöiden vaihtaminen vuokrattuihin on laitonta.

Työtuomioistuin on ottanut kantaa myös työsopimuslain 6 luvun 6 §:n takaisinottovelvollisuuteen.

Takaisinottovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että jos työnantajalle ilmaantuu uutta työtä yhdeksän kuukauden kuluessa työsopimuksen päättymisestä, työnantajan on tiedusteltava työvoimatoimistosta, onko irtisanottu työntekijä työnhakijana. Jos irtisanottu työntekijä on työvoimatoimistossa työnhakijana, työtä on tarjottava irtisanotulle.

Työtuomioistuimen mukaan työtä ei takaisinottovelvollisuuden aikana tarvitse tarjota omille irtisanotuille työntekijöille vaan työnantaja voi käyttää vuokratyöntekijää (TT 2007-6). Tuomiossa on tulkittu rakennusalan työehtosopimusta. Rakennusalan työehtosopimuksen takaisinottovelvollisuutta koskeva määräys poikkeaa työsopimuslain säännöksestä. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on asetettu omat työntekijät vuokratyöntekijöiden edelle.

Tämän vuoksi niin kauan kuin työsopimuslain takaisinottosäännöksestä ei ole oikeuden ratkaisua, on syytä lähteä siitä, että työtä on takaisinottovelvollisuuden aikana tarjottava irtisanotulle työntekijälle. Jos irtisanottu ei halua työtä vastaanottaa, työhön voi ottaa vuokratyöntekijän.

Lisätyötä on tarjottava omille osa-aikaisille työntekijöille ennen vuokratyöntekijöitä

Keski-Suomen käräjäoikeus on käsitellyt tapausta, jossa työnantaja tarjosi lisätyötä vuokratyöntekijöille, vaikka yrityksessä oli lisätyötä haluavia omia osa-aikaisia työntekijöitä. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja menetteli väärin. Työtä olisi pitänyt ensin tarjota omille osa-aikaisille ja vasta näiden kieltäydyttyä työtä olisi voinut tarjota vuokratyöntekijöille. (Keski-Suomen KO 4.2.2013 nro 13/1571.) Tuomio ei ole lainvoimainen.

Työsopimuslaki (55/2001)

Päivitetty 14.1.2015