Vuokratyöopas

Aihelista

Omien työntekijöiden vaihtaminen vuokratyöntekijöihin ja lisätyön tarjoamisvelvollisuus

 

Omia työntekijöitä ei saa vaihtaa vuokratyöntekijöihin

Työnantajan oikeudesta vaihtaa omia työntekijöitä vuokrattuihin on kahdenlaista oikeuskäytäntöä.

Työtuomioistuimen mukaan on sallittua irtisanoa omia työntekijöitä ja siirtyä käyttämään vuokratyöntekijöitä (TT 2007–103, TT 2006–65 ja TT 2006–64). Työnantajalla on kuitenkin oltava taloudelliset ja tuotannolliset syyt omien irtisanomiseen. Tuomiot ovat äänestyspäätöksiä.

Vaasan hovioikeus on tapauksessa VHO 15.10.2007 nro 1300 päätynyt toisenlaiseen lopputulokseen. Työnantaja on hyväksynyt lopputuloksen eikä ole hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Myös korkein oikeus on vanhan työsopimuslain (320/1970) aikana antamassaan ratkaisussa ollut samaa mieltä kuin Vaasan hovioikeus (KKO 16.3.1999 S 96/1027). Omien vaihtaminen vuokratyöntekijöihin ei ole sallittua. Tällä korkeimman oikeuden oikeusohjeella on merkitystä, sillä irtisanomissuojaa ei nykyisin voimassa olevan työsopimuslain perustelujen mukaan ole ollut tarkoitus muuttaa (HE 157/2000 vp.). Uuden työsopimuslain säännös vastaa siis vanhan työsopimuslain vastaavaa säännöstä, vaikka pykälän sanamuotoa onkin muutettu. Nykyisin voimassa olevan työsopimuslain ajalta korkeimman oikeuden ratkaisua ei (vielä) ole.

Työnantajan oikeus siirtyä käyttämään vuokratyövoimaa on kyseenalainen, jos omia työntekijöitä on irtisanottu sen takia, ettei palkkaa ole varaa maksaa tai ettei töitä ole. Vuokratyöntekijän palkkakustannuksethan ovat suuremmat kuin oman työntekijän – tai ainakin niiden pitäisi olla, jos lakia ja työehtosopimusta noudatetaan. Tämän vuoksi niin kauan kuin asiasta ei ole lopullista tuomiota, on perusteltua lähteä siitä, että omien työntekijöiden vaihtaminen vuokrattuihin on laitonta. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on nimenomaisesti sovittu, että ensin luovutaan vuokratyöntekijöistä ja sitten vasta irtisanotaan ja lomautetaan omia työntekijöitä.

Työtuomioistuin on ottanut kantaa myös työsopimuslain (55/2001) 6 luvun 6 §:n (1448/2016) takaisinottovelvollisuuteen.

Takaisinottovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että jos työnantajalle ilmaantuu uutta työtä työntekijän työsuhteesta riippuen neljän tai kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, työnantajan on tarjottava työtä irtisanotulle.

Työtuomioistuimen mukaan työtä ei takaisinottovelvollisuuden aikana tarvitse tarjota omille irtisanotuille työntekijöille vaan työnantaja voi käyttää vuokratyöntekijää (TT 2007-6). Tuomiossa on tulkittu rakennusalan työehtosopimusta. Tuomion merkitystä arvioitaessa on huomattava, että rakennusalan työehtosopimuksen takaisinottovelvollisuutta koskeva määräys poikkeaa työsopimuslain säännöksestä.

Tämän vuoksi niin kauan kuin työsopimuslain takaisinottosäännöksestä ei ole oikeuden ratkaisua, on syytä lähteä siitä, että työtä on takaisinottovelvollisuuden aikana tarjottava irtisanotulle työntekijälle. Jos irtisanottu ei halua työtä vastaanottaa, työhön voi ottaa vuokratyöntekijän.

Lisätyötä on tarjottava omille osa-aikaisille työntekijöille ennen vuokratyöntekijöitä

Keski-Suomen käräjäoikeus on käsitellyt tapausta, jossa työnantaja tarjosi lisätyötä vuokratyöntekijöille, vaikka yrityksessä oli lisätyötä haluavia omia osa-aikaisia työntekijöitä. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja menetteli väärin. Työtä olisi pitänyt ensin tarjota omille osa-aikaisille ja vasta näiden kieltäydyttyä työtä olisi voinut tarjota vuokratyöntekijöille. (Keski-Suomen KO 4.2.2013 nro 13/1571.) Työnantaja ei ole valittanut tuomiosta, joten se on lainvoimainen.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon