Vuokratyöopas

Aihelista

Tasa-arvo ja muu yhdenvertaisuus sekä tasapuolinen kohtelu

Työntekijöitä ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan jonkin laissa kielletyn perusteen vuoksi.

Yhdenvertaisuuslain (1347/2014) mukaan kiellettyjä perusteita ovat sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, mielipide, vakaumus, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuneisuus perhesuhteet tai muu henkilöön liittyvä syy. Muu henkilöön liittyvä syy voi olla esimerkiksi asuinpaikka.

Tasa-arvolain (609/1986) mukaan sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää on eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Myös vuokratyössä on noudatettava syrjintäkieltoja. Lisäksi on noudatettava työsopimuslaissa (55/2001) säädettyä tasapuolisen kohtelun periaatetta. Työnantajana oleva vuokrayritys ei saa ilman objektiivisesti hyväksyttävää syytä asettaa vuokratyöntekijöitään eri asemaan vuokrayrityksen toimistossa olevien työntekijöiden kanssa.

Syrjimättömyyttä ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta on noudatettava työhönotossa, työsuhteen aikana ja työsopimusta päätettäessä.

Tapauskohtaisesti on harkittava, onko erilaiseen asemaan asettamiseen ollut objektiivisesti hyväksyttävä syy. Yleensä työnantaja vetoaa siihen, että työntekijän tehtävät tai hänen asemansa oikeuttavat erilaiseen kohteluun. Tällöin on selvitettävä todellinen tilanne.

Syrjintäkiellon ja tasapuolisen kohtelun noudattamisvelvollisuus jakaantuu oman työnantajan ja käyttäjäyrityksen kesken sen mukaan, miten yritykset käyttävät vuokratyöntekijää koskevissa asioissa päätösvaltaa.

Käyttäjäyrityksellä on vastuu syrjimättömyydestä ja tasapuolisesta kohtelusta silloin, kun se käyttää työnantajavaltaansa vuokratyöntekijään työn teettämisen aikana työn johtamiseen ja valvontaan sekä työoloihin liittyvissä asioissa. Käyttäjäyrityksen on kohdeltava vuokratyöntekijää samalla tavalla kuin omia työntekijöitä antaessaan työmääräyksiä, arvioidessaan työsuorituksia ja opastaessaan työtekijöitä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Käyttäjäyritys on myös velvollinen ehkäisemään ennakolta häirintää.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa käyttäjäyrityksen on otettava huomioon vuokratyöntekijät siltä osin kuin se käyttää työn johto- ja valvontavaltaansa heihin. Muutoin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekeminen tasa-arvosuunnitelmaan liittyvine palkkakartoituksineen on työnantajana olevan vuokrayrityksen tehtävä.

www.sttk.fi/files/ohje-tyopaikan-yhdenvertaisuussuunnitelman-laatimiseen
www.sak.fi/aineistot/julkaisut/ohje-tyopaikan-yhdenvertaisuussuunnitelman-laatimiseen

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon