Vuokratyöopas

Aihelista

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena

Vuokratyöntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa. Vuokrayritys on siis vuokratyöntekijän työnantaja. Vuokrayritys maksaa palkan ja huolehtii kaikista muistakin työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista.

Työ tehdään käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyrityksellä on työn johto- ja valvontaoikeus (direktio-oikeus). Vuokratyöntekijä on velvollinen noudattamaan käyttäjäyrityksen työn tekemiseen liittyviä määräyksiä.

Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välinen työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi sopimus on syytä tehdä kirjallisesti.

Työsopimuksessa sovitaan ehdoista, joilla työtä tehdään. Mitään, mitä ei itse ymmärrä tai hyväksy, ei pidä allekirjoittaa.

Silloin, kun työn tekemisestä on sovittu vain suullisesti ja työsuhde kestää yli kuukauden, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava työntekijälle ilman eri pyyntöä. Vuokratyössä keskeiset ehdot on annettava myös alle kuukauden pituisissa työsuhteissa, jos vuokratyöntekijä tätä työnantajaltaan pyytää.

Työnantaja voidaan tuomita sakkoihin työsopimuslakirikkomuksesta, jos hän vuokratyöntekijän pyynnöstä huolimatta ei anna selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista.

Työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukaan työsuhteen keskeisiä ehtoja ovat ainakin:

 1. työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 2. työnteon alkamisajankohta
 3. määräaikaisen työsopimuksen kesto, määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen
  päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika
 4. koeaika
 5. työntekopaikka tai selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 6. työntekijän pääasialliset työtehtävät
 7. työhön sovellettava työehtosopimus
 8. palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 9. säännöllinen työaika
 10. vuosiloman määräytyminen
 11. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

Jos työnantaja perustelee vuokratyöntekijän kanssa tekemäänsä määräaikaista työsopimusta yksittäisellä asiakassopimuksella, työntekijälle annettavassa selvityksessä on oltava tieto myös määräaikaisen sopimuksen taustana olevan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta. Lisäksi työnantajan on annettava arvio vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. Tällä velvollisuudella pyritään työsopimuslain esitöiden mukaan (HE 152/2012) siihen, että vuokratyöntekijä kykenisi vuokratyösopimuksen taustalla olevan asiakastilauksen keston ja syyn perusteella arvioimaan, onko määräaikaisen vuokratyösopimuksen tekemiseen ollut laissa tarkoitetut perusteet.

Jos vuokrayrityksellä on tarjota vain osa-aikaista työtä tai vuokratyöntekijä on tarvittaessa töihin tuleva työntekijä (nollatyösopimus), vuokrayritys ei voi kieltää työntekijää ottamasta muuta työtä esimerkiksi toisesta vuokrayrityksestä. Vuokratyöntekijällä on kuitenkin samanlainen velvollisuus olla harjoittamatta kilpailevaa toimintaa kuin muillakin työntekijöillä.

Vuokratyötä käytetään yleensä töissä, joissa kilpaileva toiminta ei tule kysymykseen.

Työnantaja voidaan työsopimuslain (55/2001) mukaan tuomita sakkoihin työsopimuslakirikkomuksesta, jos hän vuokratyöntekijän pyynnöstä huolimatta ei anna selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista.


Katso työsopimuksen tekemisestä ja keskeisistä ehdoista tarkemmin

Päivitetty 12.4.2019

Päivitetty 12.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon