Vuokratyöopas

Aihelista

Työterveyshuolto

Vuokrayrityksen on järjestettävä työterveyshuolto samalla tavalla kuin muidenkin työnantajien. Vuokratyöntekijöiden työterveyshuollon on oltava samanlainen kuin vuokrayrityksen omassa toimistossa työskentelevillä. Sen sijaan työterveyshuolto voi olla ja usein onkin erilainen kuin käyttäjäyrityksen omille työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Tämä johtuu siitä, että monet käyttäjäyritykset tarjoavat työntekijöille lakisääteistä paremmat palvelut esimerkiksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja ikäkausitarkastukset (katso lakisääteisestä työterveyshuollosta www.kela.fi/tyoterveyshuolto).

Vaikka työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on vuokrayrityksellä, vuokratyöntekijällä on oikeus käyttää käyttäjäyrityksen työterveyshuoltoa samalla tavalla kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Vuokratyöntekijä joutuu kuitenkin maksamaan käyttämistään palveluista palveluntarjoajan veloittaman summan.

Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokratyön aloittamisesta sen omalle työterveyshuollolle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Käyttäjäyrityksen työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä on otettava huomioon myös vuokratyöntekijät. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat. Työpaikkaselvityksen tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi.

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen yhteistyö on tarpeellista, koska osa työterveyshuollon toimenpiteistä liittyy kiinteästi työntekopaikkaan.

Lisätietoa työterveyshuollosta www.tyosuojelu.fi, www.tyoturva.fi, www.ttl.fi ja www.stm.fi

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon