Vuokratyöopas

Aihelista

Työturvallisuus

Vuokratyöntekijä tekee työtään käyttäjäyrityksessä sen johdon ja valvonnan alaisena, vaikka työnantajana onkin vuokrayritys. Tämän vuoksi vastuu työturvallisuudesta on sekä vuokrayrityksellä että käyttäjäyrityksellä. Tapauskohtainen vastuu jakautuu sen mukaan, miten yritykset käyttävät työn johto- ja valvontaoikeuttaan.

Sekä vuokrayritys että käyttäjäyritys ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että työtä tehdään turvallisesti ja ettei se aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Vuokrayrityksellä on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Vuokratyöntekijät on otettava huomioon myös käyttäjäyrityksen omassa työsuojelun toimintaohjelmassa.

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen yhdessä sovittavat asiat

Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen on asiakassopimusta tehdessään selvitettävä vuokratyöntekijän työturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Osapuolilla on oltava sama käsitys siitä, millaista koulutusta ja ammattitaitovaatimuksia vuokratyöntekijältä edellytetään ja millaisia vaaratekijöitä työssä on. Työtä voidaan tarjota vain sellaiselle työntekijälle, joka terveydentilansa perusteella siitä selviää.

Osapuolten on sovittava, kumpi yrityksistä hankkii esimerkiksi henkilönsuojaimet ja työvaatteet. Yleensä käyttäjäyritys tietää parhaiten, millaisia suojaimia ja työvaatteita työ edellyttää.

Vuokrayrityksen työturvallisuusvelvoitteet

Vuokrayritys vastaa siitä, että vuokratyöntekijä pystyy tekemään työtään käyttäjäyrityksessä turvallisesti vaarantamatta omaansa tai muiden terveyttä.

Vuokrayrityksen on annettava työntekijälle työturvallisuusasioihin liittyvä yleisperehdytys.

Vuokrayritys vastaa työterveyshuollon järjestämisestä ja kertoo sen sisällöstä työntekijälle. Vuokrayritys kertoo työntekijälle, miten tapaturmatilanteissa toimitaan ja kenelle ilmoitetaan sairastumisesta. Vuokrayritys seuraa myös muun muassa ylityömääräyksien noudattamista.

Vuokrayritys kertoo työntekijälle, ketkä ovat vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutetut.

Hyviin käytäntöihin kuuluu, että työnantajan ja työntekijän keskenään läpikäytävät asiat perustuvat ennalta laadittuun dokumenttiin.

Käyttäjäyrityksen työturvallisuusvelvoitteet

Käyttäjäyritys on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslaissa työnantajaa koskevia säännöksiä. Siinä missä vuokrayritys vastasi työturvallisuusasioihin liittyvästä yleisperehdytyksestä, käyttäjäyritys perehdyttää työntekijän yksityiskohtaisesti. Vuokrayritys käy läpi työtavat, huolehtii työturvallisuuteen liittyvästä opastuksesta ja ohjauksesta sekä valvoo, että työ suoritetaan turvallisesti.

Käyttäjäyritys arvioi työn vaarat sekä huolehtii koneiden ja laitteiden turvallisuudesta.

Viime kädessä käyttäjäyritys vastaa siitä, että työntekijä on asianmukaisesti suojattu ja että hänen osaamisensa vastaa työn vaatimuksia. Työn kuormittavuuden seuranta ja ergonomisten puutteiden korjaaminen kuuluvat käyttäjäyritykselle.

Hyviin käytäntöihin kuuluu, että työnantajan ja työntekijän keskenään läpikäytävät asiat perustuvat ennalta laadittuun dokumenttiin.

Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokratyön aloittamisesta omalle työterveyshuollolle ja omalle työsuojeluvaltuutetulleen. Käyttäjäyrityksen työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä on otettava huomioon myös vuokratyöntekijät. Lisää työpaikkaselvityksistä www.ttl.fi, www.tyosuojelu.fi, www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyopaikkaselvitykset.

Työkyvyn tuki vuokratyössä, Immo Terävä, Työsuojelurahasto 2013  http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=111250.

Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus

Päivitetty 18.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon