Vuokratyöopas

Aihelista

Työajan merkitseminen työvuoroluetteloon

Vuokrayritys ja käyttäjäyritys sopivat, kumpi vastaa työvuoroluettelon laatimisesta.

Vuokratyöntekijän oma työnantaja vastaa työaikakirjanpidon pitämisestä. Vuokrayrityksen velvollisuutena on kirjata muun muassa työntekijän päivittäiset työ- ja lepoajat sekä työpäivän alkaminen ja päättyminen. Myös lisä- ja ylityötunnit on kirjattava.

Monissa vuokrayrityksissä on tapana, että työntekijä itse merkitsee työvuorot itselleen netissä olevaan työvuoroluetteloon. Vuokratyöntekijät ikään kuin itse laativat työvuoroluettelonsa. Tällöin on huolehdittava, että kaikilla saman käyttäjäyrityksen vuokratyöntekijöillä on samanlaiset mahdollisuudet valita työvuoroja.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti vuokratyöntekijän tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kyseisen ajanjakson alkamista.

Laatimisen jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvistä painavista syistä. Työaikalain perustelujen mukaan painava syy voi olla jokin ennalta arvaamaton tapahtuma kuten toisen työntekijän sairaus. Tällöin työvuoroluettelon muuttaminen voi olla välttämätöntä työpaikan toiminnan turvaamiseksi. (HE 34/96)

Jos työvuoron alkuun on alle viikko, työvuoroluettelo on saatettava työntekijän tietoon mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen pätevät edellä kuvatut edellytykset työvuoron muuttamiselle.

Jos vuokratyöntekijän työhön sovellettavassa työehtosopimuksessa on työvuoroluetteloa koskevia määräyksiä, niitä on noudatettava.

Päivitetty 15.4.2019

Päivitetty 15.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon