Vuokratyöopas

Aihelista

Ylityö

Ylityön teettäminen edellyttää käyttäjäyrityksen aloitetta ja vuokratyöntekijän suostumusta.

Työntekijä ei voi tehdä ylitöitä ilman käyttäjäyrityksen suostumusta.

Työntekijän on annettava suostumuksensa ylityön tekemiseen jokaiselle kerralle erikseen. Etukäteen esimerkiksi työsopimuksessa annettu suostumus ylitöiden tekemiseen on mitätön. Tällainen suostumus ei sido työntekijää.

Käyttäjäyritys ilmoittaa vuokrayritykselle työntekijän tekemistä ylityötunneista.

Vuokrayritys on vastuussa ylityökorvausten maksamisesta ja ylityöseurannasta. Ylitöissä noudatetaan työaikalakia ja työhön sovellettavaa työehtosopimusta.

Jos mikään työehtosopimus ei tule sovellettavaksi, vuokratyöntekijän ylitöitä koskevien ehtojen on oltava vähintään samat kuin vastaavaa työtä tekevillä käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi ehtojen on täytettävä työaikalain (872/2019) säännökset.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon