Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyössä noudatettavat palkkaehdot ja muut työsuhteen ehdot

Vuokratyödirektiivissä (2008/104/EY) säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan vuokratyöntekijän palkan ja muiden keskeisten työehtojen on oltava vähintään samat kuin jos vuokratyövoimaa käyttävä yritys olisi palkannut työntekijän.

Yhdenvertaisuuden periaatteesta on direktiivin mukaan kuitenkin mahdollista poiketa. Suomi on käyttänyt poikkeamismahdollisuutta ja säätänyt vuokratyössä sovellettavista vähimmäisehdoista työsopimuslaissa (55/2001) toisin.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 9 §:n mukaan vuokratyöntekijän vähimmäisehdot määräytyvät ensisijaisesti oman työnantajan työehtosopimuksen mukaan.

Jos työnantaja ei ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen, työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan.

Jos oma työnantaja ei ole sidottu omaan eikä käyttäjäyrityksen työehtosopimukseen, työsuhteen ehdot määräytyvät käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Vuokrayritys vastaa työnantajana vähimmäisehtojen noudattamisesta.

Lähetetyt vuokratyöntekijät

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on Suomen ulkopuolelle sijoittuneen työnantajan palveluksessa ja joka tavallisesti tekee työtään muualla kuin Suomessa, mutta joka lähetetään tänne rajoitetuksi ajaksi töihin. Lähetetty työntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaan.

Lähetetyn vuokratyöntekijän vähimmäispalkka määräytyy samalla tavalla kuin muiden vuokratyöntekijöiden, ellei työntekijään sovelleta ulkomaan lakia. Käytännössä vuokratyöntekijään sovelletaan yleensä käyttäjäyrityksen työehtosopimusta. Jos työehtosopimusta tai muuta käyttäjäyritystä sitovaa sopimusta tai käytäntöä ei ole, lähetetylle vuokratyöntekijälle on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Lähetettyjä työntekijöistä annetun lain 3 ja 4 §:ssä on säädetty myös muista vähimmäisehdoista, joita työntekijään on sovellettava. Näihin ehtoihin on syytä aina tutustua.

Tilaajayrityksen (= yritys, joka ostaa palvelun lähettävältä yritykseltä) on toimitettava lähetetyn työntekijän työnantajalle tiedot, jotka vuokrayritys tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Palkkaehdot ja muut työsuhteen ehdot vuokratyössä

Päivitetty 25.4.2019

 

 

 

 

Päivitetty 25.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon