Vuokratyössä noudatettavat palkkaehdot ja muut työsuhteen ehdot

Vuokratyödirektiivissä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan vuokratyöntekijän palkan ja muiden keskeisten työehtojen on oltava vähintään samat kuin jos vuokratyövoimaa käyttävä yritys olisi palkannut työntekijän.

Yhdenvertaisuuden periaatteesta on direktiivin mukaan kuitenkin mahdollista poiketa. Suomi on käyttänyt poikkeamismahdollisuutta ja säätänyt vuokratyössä sovellettavista vähimmäisehdoista työsopimuslaissa toisin.

Työsopimuslain  (55/2001) 2 luvun 9 §:n mukaan vuokratyöntekijän vähimmäisehdot määräytyvät ensisijaisesti (1) oman työnantajan työehtosopimuksen mukaan. Jos työnantaja ei ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen, työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät (2) käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan. Jos oma työnantaja ei ole sidottu omaan eikä käyttäjäyrityksen työehtosopimukseen, työsuhteen ehdot määräytyvät (3) käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Vuokrayritys vastaa työnantajana vähimmäisehtojen noudattamisesta.

Lähetetyt vuokratyöntekijät

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on Suomen ulkopuolelle sijoittuneen työnantajan palveluksessa ja joka tavallisesti tekee työtään muualla kuin Suomessa, mutta joka lähetetään tänne rajoitetuksi ajaksi töihin.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät lähetetyistä työntekijöistä annetun lain mukaan. Lähetetty työntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä.

Lähetetyn vuokratyöntekijän vähimmäispalkka määräytyy työsopimuslain 2 luvun 9 §:n mukaan, ellei vuokratyöntekijään sovelleta ulkomaan lakia. Jos työehtosopimusta tai muuta käyttäjäyritystä sitovaa sopimusta tai käytäntöä ei ole, lähetetylle vuokratyöntekijälle on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Muu kuin Suomen laki määräytyy ns. Rooman yleissopimuksen mukaan.

Käyttäjäyrityksen on toimitettava lähetetyn työntekijän työnantajalle tiedot, jotka vuokrayritys tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY vuokratyöstä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0104:FI:NOT

Työsopimuslaki (55/2001) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991146Ns

Asetus 593/2008.

Päivitetty 15.1.2015