Vuokratyöopas

Aihelista

Vuokratyö ja yhteistoimintalaki

Yhteistoiminta vuokrayrityksessä

Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa vuokrayritykseen. Heidät otetaan huomioon vuokrayrityksen työntekijämäärässä.

Jos vuokrayrityksessä on töissä säännöllisesti vähintään 20 työntekijää (vuokratyöntekijät mukaan lukien), yrityksen on sovellettava yhteistoimintalakia samalla tavalla kuin muidenkin yritysten.

Yhteistoiminta käyttäjäyrityksessä

Vuokratyöntekijöitä ei oteta huomioon käyttäjäyrityksen työntekijämäärää laskettaessa. Tästä huolimatta käyttäjäyrityksen henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa on otettava huomioon vuokratyöntekijät siltä osin kuin käyttäjäyritys käyttää heihin työn johto- ja valvontavaltaa. Tämä tarkoittaa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) mukaan muun muassa, että käyttäjäyrityksessä on

  • käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet
  • käsiteltävä yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä sekä arvioitava niiden kehittyminen (myös vuokratyöntekijät mukaan lukien)
  • käsiteltävä erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet
  • arvioitava työntekijöiden ammatillinen osaaminen sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset ja näiden syyt sekä tähän arvioon perustuva vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin (myös vuokratyöntekijät mukaan lukien)
  • seurattava suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstön edustajat voivat sopia vuokratyövoiman käytöstä työnantajan kanssa esimerkiksi seuraavien mallien mukaisesti:

Liite 1 (Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet työntekijätehtävissä)
Liite 2 (Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä)

Vuokratyövoiman käyttöä koskevia määräyksiä saattaa olla myös vuokratyöntekijään sovellettavassa työehtosopimuksessa. Jos työehtosopimuksessa on sovittu vuokratyövoiman käytön periaatteista, luottamusmiehen on seurattava, että työnantaja noudattaa määräyksiä. Jos työnantaja rikkoo näitä määräyksiä, työtuomioistuin voi tuomita työnantajan ja työnantajaliiton maksamaan hyvityssakkoa.

Katso lisää yhteistoiminnasta yrityksissä www.yhteistoimintaopas.fi

Päivitetty 25.4.2019

Päivitetty 25.04.2019

Jaa

facebook icon
twitter icon