Yhteistoimintalaki ja vuokratyö

Yhteistoiminta vuokrayrityksessä

Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa vuokrayritykseen. Heidät
otetaan huomioon vuokrayrityksen työntekijämäärässä.

Jos vuokrayrityksessä on töissä säännöllisesti vähintään 20 työntekijää (vuokratyöntekijät mukaan lukien), yrityksen on sovellettava samalla tavalla yhteistoimintalakia kuin muidenkin yritysten.

Yhteistoiminta käyttäjäyrityksessä

Käyttäjäyrityksen työntekijämäärää laskettaessa vuokratyöntekijöitä ei oteta huomioon. Tästä huolimatta käyttäjäyrityksen henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa on

  • käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteita
  • käsiteltävä yrityksen henkilöstön rakennetta ja määrää sekä arvioitava niiden kehittymistä (myös vuokratyöntekijät mukaan lukien)
  • arvioitava työntekijöiden ammatillista osaamista sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia ja näiden syitä sekä arvioitava vuosittaiset koulutustavoitteet henkilöstöryhmittäin (myös vuokratyöntekijät mukaan lukien)
  • seurattava suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstön edustajat voivat sopia vuokratyövoiman käytöstä työnantajan kanssa esimerkiksi alla liitteenä olevien mallien mukaisesti.

Vuokratyövoiman käyttöä koskevia määräyksiä saattaa olla myös työehtosopimuksessa.

Jos käyttäjäyrityksen työehtosopimuksessa on sovittu vuokratyövoiman käytön periaatteista, työntekijöillä on oikeus olettaa, että työnantaja noudattaa määräyksiä.
Jos työnantaja rikkoo työehtosopimusta, hänet voidaan tuomita maksamaan hyvityssakkoa.

Katso lisää yhteistoiminnasta yrityksissä www.yhteistoimintaopas.fi
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
Liite 1 (Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet työntekijätehtävissä)
Liite 2 (Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä)